Category Archives: Tin tức

Bà Cao Xuân Thu Vân: Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh HTX sẽ hợp lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

Bà Cao Xuân Thu Vân – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẳng định việc triển khai thực hiện Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng trong việc tăng số lượng, chất lượng quy mô các tổ chức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.
Thưa bà, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 182/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong nông nghiệp đến năm 2030”. Bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Đề án đối với việc phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn nói chung?

– Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong số các tổ chức kinh tế tập thể thì số lượng HTX và tổ hợp tác (THT) của nông dân chiếm tỷ lệ lớn do nước ta vốn là một nước nông nghiệp.

Trong suốt quá trình phát triển kinh tế tập thể, Hội Nông dân Việt Nam có vai trò quan trọng là thực hiện chức năng tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên, nông dân; phổ biến các mô hình HTX hoạt động đúng pháp luật, có hiệu quả để nông dân thấy được việc tham gia vào HTX là một yêu cầu khách quan, mang lại lợi ích cả về kinh tế và xã hội cho chính họ; góp phần xây dựng xã hội nông thôn ổn định, dân chủ, văn minh, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bà Cao Xuân Thu Vân: Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh HTX sẽ hợp lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể- Ảnh 1.

Bà Cao Xuân Thu Vân – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết: Thực hiện Quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam sẽ tăng cường các hoạt động phối hợp, trong đó tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. 

Việc triển khai thực hiện Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng trong việc tăng số lượng, quy mô các tổ chức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động; củng cố, đổi mới, mô hình tổ chức và hoạt động cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn; hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ phát triển; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới; từng bước thay đổi nhận thức của hội viên, nông dân về sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của thị trường và có đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương.

Đồng thời tạo sự phát triển về chất đối với kinh tế tập thể, HTX trong nông nghiệp, nông thôn, giúp các HTX của nông dân hoạt động ngày càng hiệu quả thông qua các hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ, góp phần ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân.

Một điều quan trọng nữa là Đề án tạo tiền đề hỗ trợ nông dân phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ, mở rộng kinh doanh, tăng cường năng lực nội tại và tích lũy cho HTX, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên, nông dân; thúc đẩy việc hình thành các tổ chức kinh tế dưới hình thức các HTX, THT, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ gia đình đăng ký kinh doanh; góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu xây dựng quốc gia khởi nghiệp.

Trong thời gian qua, Liên minh HTX Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có những chương trình phối hợp nhằm phát triển bền vững kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, nhân rộng các mô hình và đã mang lại những kết quả tích cực. Bà đánh giá như thế nào về vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc phát triển kinh tế tập thể nông nghiệp?

– Liên minh HTX Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết và thực hiện các Chương trình phối hợp số 897/2005/CTrPH, ngày 11/8/2005 về “Phát huy vai trò, sức mạnh của nông dân trong đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2005 – 2010”;

Chương trình phối hợp số 31-CTrPH/HNDVN-LMHTXVN ngày 21/11/2016 về “Phối hợp đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020”;

Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội NDVN với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Liên Minh hợp tác xã Việt Nam ngày 18/4/2018 về thực hiện mục tiêu 15.000 HTX và liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Nghị quyết của Quốc hội.

Bà Cao Xuân Thu Vân: Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh HTX sẽ hợp lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể- Ảnh 2.

Bà Cao Xuân Thu Vân thăm mô hình vườn bưởi Đoan Hùng của HTX Bưởi và Dịch vụ tổng hợp xã Vân Đồn (khu 2, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng).

Thực tiễn đã chứng minh vai trò quan trọng của Hội Nông dân Việt Nam trong việc phát triển kinh tế tập thể nông nghiệp, đó là:

Đa dạng hóa mô hình HTX nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, tạo được sự gắn kết giữa đầu tư cơ sở vật chất của HTX với quá trình xây dựng nông thôn mới, khắc phục dần tình trạng yếu kém của khu vực kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Việc tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp không chỉ là vấn đề về kinh tế mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các đối tượng yếu thế là nông dân nghèo, cận nghèo; phù hợp với xu thế đổi mới tư duy tăng trưởng của đất nước về gắn tăng trưởng với tiến bộ và công bằng xã hội; đảm bảo bình đẳng về tiếp cận cơ hội và thành quả của tăng trưởng, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Trong phần tổ chức thực hiện Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”, Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ có nêu rõ các nhiệm vụ, tổ chức thực hiện của Hội Nông dân Việt Nam, các bộ, ngành trong đó có Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Để thực hiện Đề án này hiệu quả, thời gian tới, Liên minh HTX sẽ có những giải pháp, chương trình hoạt động cụ thể nào thưa bà?

Trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam sẽ tăng cường các hoạt động phối hợp tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, trong đó tập trung vào một số hoạt động sau:

Thứ nhất: Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, chia sẻ thông tin, vận động thực hiện các nội dung hoạt động của Đề án;

Thứ 2: Nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức kinh tế tập thể, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp tháo gỡ khó khăn của khu vực kinh tế tập thể, HTX;

Thứ 3: Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của THT, HTX do Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập;

Thứ 4: Phối hợp thực hiện hỗ trợ xúc tiến thương mại, triển khai Chương trình 503/CTr-LMHTXVN kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm cho HTX; tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; tư vấn kiện toàn tổ chức, hoạt động và kiểm toán HTX nông nghiệp;

Thứ 5: Phối hợp hoạt động về phát triển kinh tế tập thể trong quan hệ với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Xin cảm ơn Bà!

Nguồn: vca.org.vn

Đón ‘sóng’ phục hồi, nhiều ngành xuất khẩu thu tỷ USD

Dù mới 2 tháng đầu năm nhưng nhiều ngành xuất khẩu của Việt Nam đã thu về hàng tỷ USD. Mặc dù vậy, nhiều ý kiến vẫn lo ngại rằng sự phục hồi liệu có bền vững, bởi 2 tháng còn quá sớm để đánh giá về triển vọng cả năm.

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tính chung 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 59,34 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 16,14 tỷ USD, tăng 33,3%, chiếm 27,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 43,2 tỷ USD, tăng 14,7%, chiếm 72,8%.

Thu tỷ USD ngay đầu năm

Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ là một trong những ngành hàng xuất khẩu đạt được kết quả cao trong 2 tháng đầu năm nay. Ông Trần Xuân Thiên, Giám đốc Công ty TNHH Thiện Linh Plywood thông tin, doanh nghiệp này chuyên sản xuất xuất khẩu những tấm ván lót sàn container. Năm 2023, thương mại quốc tế có dấu hiệu sụt giảm, container ít được sử dụng nên doanh nghiệp bán hàng cũng khó hơn. Những tháng đầu năm nay, thương mại quốc tế đang ấm trở lại, container lại được sử dụng nhiều. Vì thế, doanh nghiệp đang có thêm những đơn hàng mới.

-4117-1709282957.jpg

Nhiều ngành xuất khẩu thu tỷ USD ngay những tháng đầu năm. 

Hiện, doanh nghiệp này đã nhận được đơn hàng tới giữa năm, điều này giúp nhà máy có nguồn lực để đầu tư đón những cơ hội mới.

Không chỉ gỗ, xuất khẩu hàng dệt may, da giày, sắt thép, điện tử, thủy sản, rau quả, gạo, cà phê cũng đều tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp nhận được nhiều đơn đặt hàng ngay từ đầu năm và tăng cường sản xuất.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến thông tin riêng tháng 2, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 4,48 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 9,84 tỷ USD, tăng 50,3%, giá trị xuất siêu đạt 2,68 tỷ USD, tăng gần 2,9 lần. Đà tăng trưởng của ngành nông nghiệp vẫn duy trì được xuất khẩu, khởi đầu cho năm phấn đấu 54 – 55 tỷ USD.

Một trong những dấu hiệu tích cực trong 2 tháng đầu năm là xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,72 tỷ USD, cà phê 1,38 tỷ USD, rau quả 0,97 tỷ USD, gạo đã đạt 0,71 tỷ USD, điều thu 0,6 tỷ USD…

Điều đặc biệt được Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh là sự đa dạng thị trường xuất khẩu. Chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản đón nhận.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũng thông tin thêm, sắp tới đây Việt Nam có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu thịt gà vào thị trường Halal. Nếu mọi việc đàm phán thuận lợi, tập đoàn Dehus có thể xuất khẩu mỗi tháng vào thị trường Halal tới 1.000 tấn. Halal là thị trường với dân số tới 2,2 triệu tỷ người, đây là thị trường lớn, rất tiềm năng.

Như vậy, các mặt hàng nông nghiệp như lúa gạo, rau quả, thủy sản đều đang tăng… Nhưng, Thứ trưởng Tiến cũng nhìn nhận mới 2 tháng đầu năm nay, trước biến động xung đột của Biển Đỏ, căng thẳng địa chính trị khó lường… Ngành nông nghiệp cần phải bám sát diễn biến thị trường, điều chỉnh linh hoạt và thích ứng thì mới về đích.

Áp lực vẫn còn

Theo ông Suan Teck Kin, Giám đốc Điều hành Khối nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu UOB, nhiều dữ liệu cho thấy động lực chung trong lĩnh vực sản xuất và thương mại bên ngoài đang có những dấu hiệu tích cực. Điều này sẽ được hỗ trợ thêm khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ bắt đầu cắt giảm lãi suất, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 6/2024.

Liên quan “sức khỏe” ngành sản xuất, S&P Global vừa công bố Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng – Manufacturing Purchasing Managers’ IndexTM (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đạt kết quả 50,4 điểm trong tháng 2, tăng nhẹ so với 50,3 điểm của tháng 1 và nằm trên ngưỡng 50 điểm tháng thứ hai liên tiếp. Mức độ cải thiện sức khỏe ngành sản xuất thể hiện thông qua chỉ số vẫn chỉ là nhẹ.

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhẹ tháng thứ hai liên tiếp, lý do bởi số lượng đơn đặt hàng mới từ nước ngoài đã cải thiện. Tuy nhiên, tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã chậm lại, và mức tăng chỉ là nhẹ.

Đánh giá về ngành sản xuất của Việt Nam trong tháng đầu năm 2024, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence cho hay, mức tăng trưởng tổng thể vẫn tương đối yếu, và điều này khiến các công ty tiếp tục thận trọng trong hoạt động mua hàng và duy trì hàng tồn kho.

Nhiều chuyên gia cũng nhận định, bước vào năm 2024, doanh nghiệp vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Tranh chấp khu vực, chiến tranh, lạm phát… sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý người tiêu dùng, cùng với xu hướng thích ứng với các quy định tuần hoàn. Vì vậy, doanh nghiệp cũng cần phải linh hoạt, chủ động.

Cụ thể, với ngành dệt may, ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Vinatex nhận định, Việt Nam bước vào năm 2024 với tiềm lực sản xuất kinh doanh, tinh thần doanh nghiệp rất mạnh mẽ. Năm 2024, cơ bản các dự báo đều cho thấy một hy vọng có sự cải thiện của nền kinh tế thế giới, nhất là ở Mỹ với tín hiệu có thể có 3 đợt cắt giảm lãi suất lên tới 0,75% là động lực thúc đẩy tiêu dùng trở lại.

“Các quốc gia cạnh tranh gặp nhiều vấn đề về lao động, xung đột vũ trang ở trong nước, trong khi Việt Nam là một điểm đến an toàn cũng là một động lực mới cho đơn hàng có khả năng quay lại tốt hơn”, ông Trường đánh giá.

Tuy vậy, Chủ tịch Vinatex cũng chỉ ra, sức khỏe tài chính của doanh nghiệp yếu đi khi vừa trải qua một thời gian dài khó khăn. Đồng thời, kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, dự báo tăng trưởng GDP cao hơn 2023. Tất nhiên, Việt Nam cũng sẽ có thách thức mới như tiền lương tối thiểu tăng 6% từ 1/7/2024, giá điện có thể tiếp tục tăng sau khi đã tăng trên 7% năm 2023.

Nguồn: vnbusiness.vn

Lấy các cụm liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ làm động lực tăng trưởng

Hội thảo tổng kết hoạt động 2023 và lập kế hoạch 2024 Nhóm công tác PPP (đối tác công – tư) rau quả – Ban thư ký Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) kết hợp với Ngày hội thu hoạch khoai tây – chia sẻ mô hình liên kết sản xuất khoai tây bền vững vừa được tổ chức tại Gia Lai.

Hình 1 - Hội thảo tổng kết hoạt động 2023 và lập kế hoạch 2024 Nhóm công tác PPP rau quả diễn ra tại Gia Lai
Hội thảo tổng kết hoạt động 2023 và lập kế hoạch 2024 Nhóm công tác PPP rau quả diễn ra tại Gia Lai

Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Sở ban ngành địa phương, thành viên Nhóm công tác PPP về rau quả, các doanh nghiệp quốc tế và trong nước đang đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp- rau quả, các Viện/trung tâm nghiên cứu- trường đại học, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ có liên quan khác cùng đông đảo bà con nông dân đã tham dự sự kiện này.

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, báo đài các địa phương cũng có mặt để đưa tin về sự kiện.

Hình 2 - Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tham gia thu hoạch khoai tây cùng bà con nông dân
Ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, tham gia thu hoạch khoai tây cùng bà con nông dân

Phát triển bền vững các chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ và xuất khẩu rau quả

Những năm vừa qua, ngành nông nghiệp đã có nhiều sáng kiến hợp tác-liên kết, lấy các cụm liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ làm động lực tăng trưởng. Ngành đã có các giải pháp thu hút các doanh nghiệp “đầu tàu” để dẫn dắt chuỗi giá trị, nâng cao giá trị nông sản và gia tăng thu nhập cho người nông dân, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao.

Như nhiều lĩnh vực khác trong ngành nông nghiệp, trước đây, ngành hàng rau quả cũng gặp nhiều vướng mắc về sản xuất, chế biến, thị trường đầu ra. Tuy nhiên, nhờ những hướng đi đúng đắn, trong thời gian gần đây, ngành hàng rau quả liên tiếp nhận được nhiều tín hiệu vui, thiết lập các kỷ lục về sản xuất cũng như xuất khẩu.

Hình 3 - Đại diện ban ngành và các đối tác tham gia thu hoạch khoai tây cùng bà con nông dân
Đại diện ban ngành và các đối tác tham gia thu hoạch khoai tây cùng bà con nông dân

Đối với sự phát triển của ngành rau quả nói riêng và toàn ngành nông nghiệp nói chung, hợp tác công tư (PPP) là một công cụ quan trọng để thu hút đầu tư vào chế biến sâu, gia tăng giá trị và đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như phát triển các mô hình liên kết chuỗi giá trị ngành hàng tiên tiến, hiệu quả.

Từ năm 2010, Nhóm Công tác PPP về Rau quả, do PepsiCo, Syngenta và Cục Trồng trọt đồng chủ trì đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập và hoạt động trong khuôn khổ Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV), hướng tới giải quyết các nút thắt và khai thác tiềm năng của ngành.

Hình 4 - Đại diện ban ngành và các đối tác tham gia thu hoạch khoai tây cùng bà con nông dân
Đại diện ban ngành và các đối tác tham gia thu hoạch khoai tây cùng bà con nông dân

Hội thảo tổng kết 2023 và lập kế hoạch 2024 nhóm Rau quả của PSAV do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (khối Công) và PepsiCo, Syngenta (khối Tư) phối hợp tổ chức với chủ đề “Thúc đẩy nông nghiệp xanh phát triển bền vững các chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ và xuất khẩu rau quả”, phù hợp với bối cảnh Bộ NN&PTNT tăng cường triển khai thực hiện các cam kết được Việt Nam đưa ra tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ hội thảo này là Phiên thảo luận sôi nổi về kế hoạch 2024 của Nhóm Công tác PPP Rau quả với những ý kiến xác đáng từ các thành viên nhóm khối công và tư, các nhà nghiên cứu – trường đại học, lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế tích cực trong chuỗi giá trị ngành hàng rau quả cũng như các tổ chức quốc tế nhằm phát huy thế mạnh của khối công, khối tư và khắc phục những khó khăn, thách thức nhằm thúc đẩy nông nghiệp xanh, phát triển bền vững các chuỗi giá trị nông sản rau quả.

Tại cuộc gặp ở Gia Lai lần này, ngoài việc được chia sẻ kinh nghiệm hợp tác thành công trong việc kết nối các đối tác trong chuỗi giá trị sản xuất khoai tây bền vững, giảm phát thải, các đại biểu còn được tham quan mô hình liên kết sản xuất khoai tây bền vững để tìm hiểu các giải pháp về giống; giải pháp canh tác/phân bón; giải pháp quản lý sâu bệnh cũng như các giải pháp về công nghệ drone, tưới, SFI… và tham gia thu hoạch khoai tây chất lượng quốc tế cùng với hàng trăm nông dân tham gia mô hình.

Hình 5 - Năng suất khoai của mô hình khi thu hoạch trung bình đạt 23-26 tấn_ha, cao gấp 3 lần so với canh tác truyền thống.
Năng suất khoai của mô hình khi thu hoạch trung bình đạt 23-26 tấn_ha, cao gấp 3 lần so với canh tác truyền thống.

Câu chuyện thành công về chuỗi sản xuất khoai tây khép kín

Chương trình sản xuất khoai tây bền vững do Syngenta, PepsiCo – đồng trưởng Nhóm công tác PPP về Rau quả, phối hợp với các đối tác Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Yara, Mimosatek, Netafim_Khang Thịnh, USAIDS, Resonance-dự án GDA và Care-Dự án She Feeds The World (SFtW) triển khai từ năm 2019. Lấy nhà nông dân là trọng tâm, các doanh nghiệp và đối tác đã xây dựng mô hình sản xuất khoai tây khép kín từ: Chăm sóc đất – giống – Xử lý hạt giống – Thuốc bảo vệ thực vật – Phân bón – Tưới tiêu – Kỹ thuật canh tác – Bao tiêu đầu ra – Chế biến sản phẩm sử dụng năng lượng tái tạo.

Hình 6 - Năng suất khoai của mô hình khi thu hoạch trung bình đạt 23-26 tấn_ha, cao gấp 3 lần so với canh tác truyền thống.
Năng suất khoai của mô hình khi thu hoạch trung bình đạt 23-26 tấn_ha, cao gấp 3 lần so với canh tác truyền thống.

Những giải pháp công nghệ trong Mô hình liên kết sản xuất khoai tây bền vững đã mang lại những kết quả vượt trội trong 5 năm qua. Cụ thể, năng suất khoai thu hoạch trung bình đạt 23-26 tấn/ha, cao gấp 3 lần so với canh tác truyền thống, thậm chí nơi cao nhất đạt 52 tấn/ha. Mỗi năm tiết kiệm hơn 5 triệu mét khối nước; thu nhập nông dân tăng lên gần 3 lần.

Bên cạnh đó, mỗi năm, Dự án triển khai tập huấn sản xuất an toàn cho gần 6.000 lượt nông dân, diện tích trồng khoai tây tăng trung bình 20% hàng năm, số hộ nông dân tham gia vào chương trình tăng 10%/năm. Năng lực, vai trò của phụ nữ và nông dân đồng bào thiểu số trong mô hình cũng được nâng cao đáng kể.

Hình 7 - Các đại biểu dự Ngày hội thu hoạch khoai tây tham quan mô hình
Các đại biểu dự Ngày hội thu hoạch khoai tây tham quan mô hình

Riêng trong năm 2023, PepsiCo, Syngenta và các đối tác trong chuỗi giá trị ứng dụng hàng loạt các giải pháp công nghệ mới trong sản xuất khoai tây. Kết quả cho thấy năng suất khoai thu hoạch trung bình đạt 30-34 tấn/ha. Bộ giải pháp quản lý sâu bệnh giúp giảm 2 lần phun thuốc/vụ, tiết kiệm 2 triệu đồng/ha cho nông dân; sử dụng drone giảm hơn 10 lần lượng nước pha thuốc bảo vệ thực vật. Năm 2023 cũng đánh dấu năm đầu tiên mô hình xuất khẩu 6.000 tấn khoai tây tươi và được khách hàng đánh giá chất lượng cao hơn khoai nhập từ Úc, Canada hay Đức, đồng thời mô hình này đã được nhân rộng ra miền Bắc giúp cải thiện sinh kế cho người nông dân tại các tỉnh trọng điểm trồng khoai tây tại phía Bắc.

Thành công của dự án sản xuất khoai tây bền vững giúp nâng cao thu nhập của người dân, hướng đến phát triển nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải carbon và ô nhiễm môi trường.

Hình 8 - Các đại biểu dự Ngày hội thu hoạch khoai tây tham quan mô hình
Các đại biểu dự Ngày hội thu hoạch khoai tây tham quan mô hình

Đây là một trong những đóng góp của Nhóm Công tác PPP về Rau quả trong quá trình hiện thực hóa Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam. Chương trình này cũng phù hợp để thử nghiệm mô hình công nghệ mới và đổi mới sáng tạo khi triển khai Mạng lưới đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm tại Việt Nam mới được Bộ NN&PTNT ban hành trong tháng 12/2023.

Trong khuôn khổ sự kiện tại Gia Lai, Ngày hội thu hoạch khoai tây đã thu hút sự tham gia đông đảo của bà con nông dân.

Nông dân Trần Thị Vân Anh tại Gia Lai hồ hởi chia sẻ: “Khi tham gia chương trình sản xuất khoai tây bền vững, tôi được tập huấn kỹ thuật canh tác tiên tiến, nâng cao năng lực quản lý tài chính và sản xuất an toàn. Tôi cũng được tiếp cận công nghệ tiên tiến như công nghệ xử lý giống, phân bón, tưới tiêu hay thăm đồng thông qua drone.

Tôi có thể quản lý canh tác thông qua Apps và điều chỉnh tưới nước thông qua điện thoại thông minh. Với những kiến thức này, tôi có thể chia sẻ cùng chồng nhiều hơn trong quá trình canh tác. Đồng thời, việc áp dụng công nghệ hiện đại cũng giúp tôi tiết kiệm thời gian, tôi có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, cho gia đình và các con”.

Hình 9 - Mô hình hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ khoai tây bền vững do Syngenta, PepsiCo và các đối tác triển khai từ năm 2019
Mô hình hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ khoai tây bền vững do Syngenta, PepsiCo và các đối tác triển khai từ năm 2019

Theo ông Lưu Trung Nghĩa, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai, Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp, trong đó đặt mục tiêu phát triển 120.000 hecta trồng rau quả với kim ngạch xuất khẩu đạt từ 1-2 tỷ USD. Tỉnh cũng mong muốn tận dụng hiệu quả những điều kiện thuận lợi về khí hậu, đất đai cho việc trồng cây nông nghiệp sạch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc cũng như yêu cầu về chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình hợp tác sản xuất khoai tây bền vững đã đáp ứng được kỳ vọng này. Tham gia mô hình trồng cây khoai tây thông minh này, các hộ nông dân rất phấn khởi bởi họ không chỉ có được giống, vật tư đảm bảo, tuân thủ quy trình quốc tế mà còn được các chuyên gia kỹ thuật theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển của cây, kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu ra. Những thành công từ mô hình này sẽ được Gia Lai nghiên cứu để mở rộng áp dụng cho các cây trồng khác.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc công ty thực phẩm PepsiCo Việt Nam, phát biểu: PepsiCo rất tự hào triển khai tại Việt Nam Chiến lược Pep+ toàn cầu của tập đoàn với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, cải thiện sinh kế cho hơn 250.000 người trong chuỗi cung ứng nông nghiệp vào năm 2030.

Chương trình trồng khoai tây bền vững bao tiêu sản phẩm PepsiCo lấy người nông dân làm trung tâm, dẫn dắt chuỗi giá trị liên kết với nhiều đối tác, đã thành công vượt trội ở các tỉnh Tây nguyên; hướng tới đảm bảo 100% nguồn cung ứng nguyên liệu sản xuất snack chất lượng quốc tế, gia tăng giá trị xuất khẩu khoai tây tươi ra thị trường quốc tế và đẩy mạnh nông nghiệp tuần hoàn là trọng tâm của chương trình trong thời gian tới.

Hình 10 - Đông đảo nhân viên, đại lý và Ban lãnh đạo của Syngenta có mặt tại sự kiện để chia sẻ niềm vui được mùa của bà con nông dân
Đông đảo nhân viên, đại lý và Ban lãnh đạo của Syngenta có mặt tại sự kiện để chia sẻ niềm vui được mùa của bà con nông dân

Đánh dấu cột mốc quan trọng 30 năm PepsiCo có mặt tại Việt Nam vào năm 2024, mô hình chuỗi giá trị khoai tây sẽ được mở rộng ra phía Bắc nhằm nâng cao sinh kế, hướng người nông dân chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Đây sẽ là vùng nguyên liệu chất lượng cho nhà máy thực phẩm mới của PepsiCo tại Hà Nam với vốn đầu tư gần 90 triệu Đô-la Mỹ dự kiến vận hành vào quý III/2025.

Ông Trần Thanh Vũ – Tổng giám đốc Công ty Syngenta Việt Nam, thông tin: Dự án sản xuất khoai tây bền vững ở khu vực Tây Nguyên đã thành công, kết nối đầy đủ các đối tác đa dạng trong chuỗi. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và các giải pháp nông học mới trong sản xuất khoai tây, năng suất khoai tây đã tăng mạnh, từ đó gia tăng thu nhập cho người nông dân. Thông qua dự án, đã hình thành vùng nguyên liệu sản xuất bền vững với những sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Dự án cũng góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới nền nông nghiệp xanh.

Nguồn: tuoitrethudo.com.vn

Quảng Trị: Đông Hà thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

Kinh tế tập thể, nòng cốt là các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Với sự quan tâm trên nhiều mặt, nhất là các chính sách hỗ trợ, kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn thành phố Đông Hà có bước phát triển đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào phát triển KT – XH của địa phương.
Tổ hợp tác trồng hoa An Lạc (phường Đông Giang, TP. Đông Hà) hằng năm cung cấp một lượng hoa lớn cho thị trường trong và ngoài tỉnh -Ảnh: V.H
Thông tin từ UBND thành phố Đông Hà cho biết, trên địa bàn hiện có khoảng 1.100 THT các loại, với trên 12.000 thành viên, trong đó có 26 THT được UBND phường chứng thực theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP và Thông tư số 04/2008/TT-BKH của Bộ KH&ĐT. Các THT đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước tạo nên những vùng sản xuất hàng hóa tập trung và thâm canh cao; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về đất đai, nguồn lực, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, tạo thêm việc làm tại địa phương cũng như tạo điều kiện thuận lợi để người dân học tập cách làm, cách quản lý trong sản xuất, kinh doanh…
Đơn cử như THT trồng hoa An Lạc, phường Đông Giang, hằng năm cung cho thị trường dịp Tết trong và ngoài tỉnh một lượng hoa rất lớn. Như vụ hoa Tết Giáp Thìn 2024, toàn tổ đã trồng trên 80.000 chậu hoa các loại để phục vụ nhu cầu của người dân. Để “tiếp sức” cho bà con nông dân trong THT, thành phố đã hỗ trợ 400 cây giống hoa trà my; 4.000 cây giống hoa cát tường; 20.000 cây giống hoa cúc đại đóa theo chính sách của Đề án phát triển nông nghiệp đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2025.
“Sự hỗ trợ này là rất thiết thực, giúp bà con có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm để có thêm việc làm, thu nhập ổn định”, Tổ trưởng THT trồng hoa An Lạc Hoàng Hữu Khiêm cho biết.
Thành phố Đông Hà hiện có 22 HTX nông nghiệp, 2 HTX vận tải ô tô, 2 quỹ tín dụng nhân dân, 2 HTX sản xuất, dịch vụ; có 2 HTX mới thành lập trong năm 2023 là HTX Nông nghiệp sạch công nghệ cao Yến Việt và HTX Sản xuất thực phẩm Kim Vân. Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 154 người. Tổng số cán bộ quản lý HTX là 132 người, trong đó trình độ sơ cấp, trung cấp 62 người; trình độ cao đẳng, đại học 35 người.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, các HTX đã tập trung chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa vào canh tác, chăn nuôi nhiều giống cây, con mới, phát triển chăn nuôi gia súc quy mô lớn, chủ động phòng, chống dịch bệnh, đưa cơ giới vào sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm… Nhờ vậy, năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm nông sản được nâng cao, nhất là rau, hoa an toàn, lúa chất lượng cao, tôm nước lợ. Tiêu biểu là các HTX Đông Thanh, Đông Giang 1, Đông Giang 2, Phú Lễ, Trung Chỉ, Lập Thạch.
Trong lĩnh vực tín dụng, hoạt động của 2 quỹ tín dụng có sự đổi mới, số lượng thành viên và huy động vốn ngày càng tăng, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ trên địa bàn…
Để “tiếp sức” cho các HTX hoạt động, Đông Hà đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến HTX; thành lập ban chỉ đạo phát triển KTTT, phân công các thành viên phụ trách địa bàn, HTX cụ thể; triển khai nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ HTX. Triển khai Kế hoạch số 1920/KH-UBND ngày 30/8/2023 về hợp nhất, sáp nhập các HTX quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém kéo dài trên địa bàn; tiếp tục củng cố hoạt động các HTX, vận động thành lập mới HTX, THT ở những nơi có nhu cầu…
Phát triển KTTT ở Đông Hà vẫn còn những hạn chế, khó khăn, nhất là chính sách phát triển THT còn thiếu, đặc biệt là chính sách hỗ trợ trực tiếp cho kinh tế THT từ trung ương và tỉnh. Hầu hết các THT có quy mô nhỏ, nguồn vốn còn hạn chế, chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước; hiệu quả sử dụng đất đai, mặt nước chưa cao.
Phần lớn các HTX nông nghiệp có quy mô nhỏ, theo địa giới hành chính khu phố, có nguồn vốn và cơ sở vật chất hạn chế. Các HTX chủ yếu thực hiện một số dịch vụ đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp; chưa tạo được sự liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, doanh thu và lợi nhuận đạt còn thấp.
Việc chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012 chưa có chuyển biến rõ nét về nội dung và hiệu quả hoạt động. Việc sáp nhập, giải thể các HTX có quy mô nhỏ gặp rất nhiều khó khăn. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế, phần lớn chưa qua đào tạo, thiếu cán bộ quản lý trẻ có kiến thức và năng lực.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà Nguyễn Sỹ Trong cho biết, để tiếp tục nâng cao hiệu quả KTTT, địa phương triển khai nhiều giải pháp. Trong đó chú trọng thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT để nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, người dân địa phương về vị trí, vai trò, tính tất yếu khách quan của việc củng cố, đổi mới và phát triển KTTT.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển KTTT, nhất là hỗ trợ các HTX thực hiện liên kết, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu thụ nông sản… Khuyến khích, hỗ trợ phát triển mới các HTX chuyên ngành, có thế mạnh, HTX tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
Nguồn: Quảng trị 

Đưa tinh hoa dược liệu Việt lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng

Diễn đàn kinh tế Dược liệu Việt Nam do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức với sự chủ trì Bộ Y tế, Ủy ban dân tộc, Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 25/7, tại TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra Diễn đàn kinh tế Dược liệu Việt Nam – Thế mạnh của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Chương trình do Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức. Với sự chủ trì của đại diện Bộ Y tế, Ủy ban dân tộc, Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND tỉnh Thanh Hóa.

Diễn đàn còn có sự góp mặt của các đại biểu đến từ các tổ chức Xúc tiến thương mại quốc tế, các công ty Dược của Việt Nam và gần 100 HTX Dược liệu tại 63 tỉnh thành Việt Nam tham gia trưng bày triển lãm sản phẩm làm thành chủ đề: Con đường Dược liệu Việt, Kho báu xanh.

Diễn đàn kinh tế dược liệu Việt Nam đưa tinh hoa Dược liệu Việt lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng
Các đại biểu thăm quan các gian hàng với các sản phẩm được sản xuất từ cây dược liệu.

Theo Quyết định 1976 về Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam sẽ có 8 vùng trồng nguyên liệu trên cả nước để trồng 54 loài dược liệu, lựa chọn và khai thác hợp lý 24 loài dược liệu tự nhiên. Đây sẽ là tiền đề để quy hoạch và phát triển nguồn dược liệu nước ta trong thời gian tới đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước.

Với sự đa dạng về khí hậu và thổ nhưỡng – đất đai, ngay từ cuối những năm của thập kỷ 60-80 ở Việt Nam đã hình thành những vùng trồng, sản xuất cây dược liệu có tính chuyên canh. Điều này đã cho thấy nguồn dược liệu ở nước ta rất phong phú. Trong đó khu vực kinh tế tập thể, HTX, Tổ hợp tác, Liên hiệp HTX đóng góp một phần quan trọng trong trồng, bảo tồn, khai thác, chế biến… cây dược liệu trên phạm vi cả nước.

Quyết định số 376 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp dược, sản xuất nguyên liệu làm thuốc trong nước với các cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ ở mức cao; Thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp dược, chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài trong sản xuất thuốc phát minh còn bản quyền, thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc generic có dạng bào chế công nghệ cao, vắc xin, sinh phẩm tham chiếu, sinh phẩm tương tự; Nhà nước ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học, sản xuất thuốc mới, thuốc dược liệu chất lượng cao, phát triển sản xuất thuốc dược liệu mang thương hiệu quốc gia.

Đến thời điểm hiện nay, một số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tại Việt Nam đã tham gia xuất khẩu nhiều loại dược liệu như: quế, hồi, thảo quả, nghệ, hòe, kê huyết đằng… nhưng riêng lẻ và với tỷ lệ không đáng kể. Mặc dù tổng giá trị xuất khẩu quế, hồi liên tục tăng, năm 2022 đạt 276 triệu USD, nhưng con số này còn nhỏ so với thị phần dược liệu trên toàn thế giới.

Thông qua hội thảo, các phiên tọa đàm trực tiếp với sự tham luận của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về chủ đề thực trạng thị trường Việt Nam cũng như công tác bảo tồn dược liệu, diễn đàn là bức tranh tổng thể về Tinh hoa Dược liệu Việt, về thực trạng các nhà máy, HTX Việt Nam đang nỗ lực mở rộng diện tích vùng nguyên liệu sản xuất nhiều sản phẩm đa dạng cung ứng cho thị trường Việt và xuất khẩu bên cạnh đó cũng là những ý kiến thảo luận về những khó khăn thách thức của quá trình sản xuất Dược liệu hiện nay để mở ra những kiến nghị, giải pháp gửi đến các bộ ban ngành tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, nhằm chủ động tham gia vào sân chơi toàn cầu, Bộ Y tế đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó có nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp dược như: ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học, sản xuất thuốc dược liệu chất lượng cao, phát triển sản xuất thuốc dược liệu mang thương hiệu quốc gia.

Diễn đàn kinh tế dược liệu Việt Nam đưa tinh hoa Dược liệu Việt lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng
Nhiều sản phẩm được chiết xuất từ loài dược liệu tự nhiên quý hiếm

Với Quyết định 1976 về Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam sẽ có 8 vùng trồng nguyên liệu trên cả nước để trồng 54 loài dược liệu, lựa chọn và khai thác hợp lý 24 loài dược liệu tự nhiên. Đây sẽ là tiền đề để quy hoạch và phát triển nguồn dược liệu nước ta trong thời gian tới đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước.

Diễn đàn kinh tế Dược liệu Việt Nam – Thế mạnh của kinh tế HTX Việt Nam thu hút gần 100 HTX tại các tỉnh thành Việt Nam tham dự trưng bày đa dạng về các loại sản phẩm dược liệu như… cây dược liệu chăm sóc sức khỏe, tinh bột nghệ đen, nghệ đỏ, sắn dây, trinh nữ hoàng cung, cao dạ dày, xạ đen, các loại trà thảo dược, Kim ngân cuộng, Bạch chỉ, Kinh giới, Hà Thủ ô đỏ, Hoài sơn, Các sản phẩm tinh dầu các loại, sản phẩm từ Quế vỏ, Sâm Ngọc linh, củ hoài sơn, thanh long sấy, quả sung sấy, lá sen sấy Sacha Inhci nhân trắng sấy giòn, Dầu sacha inchi…

Nguồn: vca.org.com

CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO PHỤC VỤ SẢN XUẤT TẠI HTX DVNN BÌNH TRIỀU

CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO PHỤC VỤ SẢN XUẤT TẠI  HTX DVNN  BÌNH TRIỀU

Nhằm khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động để cung ứng phân bón đầu vào cho HTX, chiều ngày 25/4/2023, Công ty TNHH MTV Thương mại và đầu tư Kinh tế hợp tác chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên đã có buổi làm việc tại HTX Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Triều, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Quang cảnh HTX DVNN Bình Triều

Tham dự buổi làm việc có ông Ung Ngọc Chỏ, Phó Giám đốc chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên Công ty CETIC; ông Lê Ngọc Trung, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam; ông Trương Ký Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX, đại diện cán bộ Công ty CETIC, HĐQT, KSV HTX Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Triều.

Quang cảnh làm việc tại HTX DVNN Bình Triều

Ông Trương Ký Thành, đại diện lãnh đạo HTX Dịch vụ  Nông Nghiệp Bình Triều giới thiệu sơ lược một số thông tin và định hướng phát triển của HTX, (diện tích, quy trình trồng trọt, thị trường tiêu thụ của các sản phẩm…), đặc biệt là dự án chuỗi liên kết trồng khoai Môn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đồng Nai. Qua đó, đề xuất Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam tiếp tục hỗ trợ về công tác tư vấn, các chính sách liên quan phát triển chuỗi giá trị, Công ty có phương án liên kết với HTX trong cung ứng đầu vào như phân bón, thuốc BVTV, cùng với HTX phát triển chuỗi đến các HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và một số tỉnh lân cận.

Tại buổi làm việc, ông Ung Ngọc Chỏ, Phó Giám đốc chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên Công ty CETIC đã giới thiệu một số thông tin về hoạt động kinh doanh của Công ty, một số dòng phân bón hiện nay đang cung ứng như: phân bón NPK Hàn –  Việt, phân bón hữu cơ HTX…. Đồng thời, cam kết Công ty sẽ cùng đồng hành với HTX phát triển chuỗi liên kết với HTX trong thời gian đến.

Ông Lê Ngọc Trung, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam  đánh giá cao về hiệu quả bước đầu mô hình trồng khoai Môn hương của HTX và đưa ra những định hướng giúp HTX phát triển bền vững trong thời gian tới.

Đại diện 02 đơn vị ký hợp đồng cung ứng phân bón

Sau khi thống nhất thỏa thuận, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thương mại và đầu tư Kinh tế hợp tác chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên và lãnh đạo HTX Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Triều đã tiến hành ký hợp đồng cung ứng sản phẩm phân bón NPK Hàn – Việt.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu gói tín dụng 10.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp lâm, thủy sản

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, đề xuất gói tín dụng 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến lâm sản và thủy sản trong tháng 5/2023.

3 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thuỷ sản giảm nhiều so với cùng kỳ. Ảnh: TL.

3 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thuỷ sản giảm nhiều so với cùng kỳ. Ảnh: TL.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản và thuỷ sản.

Theo đó, từ cuối năm 2022, đặc biệt là 3 tháng đầu năm 2023, cùng với khó khăn chung của các ngành và lĩnh vực, xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản, thuỷ sản đều giảm nhiều so với cùng kỳ (giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản giảm trên 28%, thủy sản giảm trên 27%), đặc biệt là tại các thị trường lớn, truyền thống, như: Mỹ, EU; số lượng đơn hàng giảm mạnh. Sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản, thủy sản có những cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng thách thức nhiều hơn; các thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản bị co hẹp.

Theo Thủ tướng Chính phủ, sản xuất, chế biến, xuất khẩu lâm sản và thuỷ sản đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Kim ngạch xuất khẩu của hai lĩnh vực lâm nghiệp và thủy sản chiếm 53,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp. Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, mục tiêu năm 2023, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 17 tỷ USD, xuất khẩu thuỷ sản đạt 10 tỷ USD.

Do vậy, Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện các chính sách liên quan đến hoàn thuế VAT; hỗ trợ các hiệp hội tổ chức hiệu quả các hội chợ triển lãm về đồ gỗ, thuỷ sản, thúc đẩy xúc tiến thương mại, đặc biệt là các thị trường lớn, thị trường mới nổi nhất là thị trường ngách; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc thủy sản, lâm sản; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản liên quan đến quy chuẩn về nước thải chế biến thủy sản và nước thải ao nuôi thủy sản.

Đồng thời, triển khai các biện pháp phù hợp nhằm chống gian lận xuất xứ hàng hóa, trong chế biến, tiêu thụ thủy sản, lâm sản, giảm nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp. Đẩy mạnh phát triển nguyên liệu gỗ có chứng chỉ quản lý rừng bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp; các chương trình, đề án về “Giống”, “Thức ăn nuôi trồng thủy sản” và “Hormone HCG” là mấu chốt gia tăng tỷ lệ sống, chất lượng phát triển và giảm giá thành sản phẩm…

Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện các chính sách liên quan đến hoàn thuế VAT. Ảnh: TL.

Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện các chính sách liên quan đến hoàn thuế VAT. Ảnh: TL.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành tín dụng chủ động, hiệu quả, phù hợp để cung cấp vốn tín dụng; tiếp tục có giải pháp giảm mặt bằng lãi suất vay để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu.

Hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên – bao gồm thủy sản, lâm sản; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy sản, gỗ và lâm sản tiếp cận vốn tín dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo cơ hội thúc đẩy sinh kế cho nông – ngư dân.

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi; nghiên cứu, đề xuất gói tín dụng 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến lâm sản và thủy sản trong tháng 5 năm 2023.

Theo nongnghiep.vn

Xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn: Tạo đà xuất khẩu nông sản bền vững

Việc xây dựng vùng nguyên liệu sạch gắn với mã số vùng trồng có vai trò rất lớn trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Tuy nhiên thực tế cho thấy, quá trình thực hiện còn gặp không ít khó khăn do vùng nguyên liệu sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ.

Hình thành vùng nguyên liệu sẽ làm tăng giá trị cho nông sản xuất khẩu.
Tạo vùng nguyên liệu “sạch”
Với mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm, mở cửa thị trường chất lượng cao cho nông sản Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã xây dựng Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022 – 2025. Đề án chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2022-2023) tập trung thí điểm xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án. Giai đoạn 2 (2024-2025) hoàn thiện các nội dung đề án về khuyến nông, chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ cho hợp tác xã, người dân; phát triển, củng cố, nâng cao năng lực cho hợp tác xã (HTX) và thành viên HTX; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vùng nguyên liệu; phát triển khuyến nông cộng đồng và truyền thông; thực hiện chính sách tín dụng, bảo hiểm, liên kết sản xuất; mở rộng, xây dựng 5 trung tâm logistics; mở rộng thực hiện nội dung khuyến nông cộng đồng.
Đánh giá của Bộ NN&PTNT cho biết, trong giai đoạn 1 triển khai “Đề án thí điểm vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn, phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022- 2025” đã có nhiều mô hình hay, lan tỏa tới các địa phương, doanh nghiệp (DN) và HTX như vùng cà phê và sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên; vùng lúa gạo ở ĐBSCL. Sau 1 năm thực hiện Đề án, nhiều mô hình hay đã lan tỏa tới các địa phương, DN và HTX. Từ 132 lớp đào tạo tập huấn và 26 tổ khuyến nông cộng đồng do Bộ NN&PTNT tổ chức, đến nay các địa phương đã bố trí được 400 lớp đào tạo và 149 tổ khuyến nông cộng đồng. Riêng về lúa gạo, với mục tiêu 50.000ha, sau 1 năm đã có 6.000ha đạt tiêu chuẩn vào thị trường cao cấp…
Mặc dù vậy phản ánh từ các địa phương cũng như DN cho thấy, việc quy hoạch, quản lý quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa vẫn còn nhiều vấn đề; việc tổ chức quản trị điều hành, đặc biệt là điều tiết nhu cầu cấp vùng và quản lý nhà nước về phát triển vùng còn nhiều hạn chế. Đáng nói, việc tích tụ ruộng đất, đưa nông dân vào guồng máy sản xuất lớn của một nền nông nghiệp hiện đại còn nhiều bất cập; khâu kết nối tiêu thụ sản phẩm, liên kết chuỗi giá trị nông sản vẫn lỏng lẻo.
Ở góc độ DN, đại diện Công ty cổ phần Nafoods Group cho biết, chanh leo và sầu riêng là hai sản phẩm chủ lực của đơn vị. Tuy nhiên, diện tích trồng chanh leo còn manh mún, nhỏ lẻ, phân tán tại các vùng nên khâu quản lý và cấp mã số vùng trồng gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, đại diện công ty này đề xuất, các địa phương cần sớm quy hoạch lại vùng sản xuất chuyên canh cây chanh leo, có lộ trình phát triển vùng nguyên liệu chanh leo; hỗ trợ nông dân đăng ký và duy trì mã số vùng trồng.
Đảm bảo thu nhập, tạo động lực cho nông dân
Giới chuyên gia trong ngành nhận định, xây dựng vùng nguyên liệu là khâu đột phá để tạo nền tảng thúc đẩy các khâu tiếp theo trong chuỗi giá trị nông sản. Đồng thời minh bạch hóa quy trình sản xuất cũng như chất lượng nguyên liệu đầu vào cho chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
“Để xây dựng được nguồn nguyên liệu nông sản đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ các địa phương tập trung xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn, song song với tăng cường giải pháp gắn kết giữa vùng nguyên liệu và các nhà máy chế biến. Cùng với đó, tạo cơ chế phát triển nguồn nhân lực quản lý cho các HTX, DN tổ chức sản xuất theo quy hoạch vùng nguyên liệu; nâng cao năng lực quản trị về cơ sở thông tin dữ liệu sản xuất, qua đó thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cấp mã vùng trồng”- Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam – GS.TS Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh.
Còn theo Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Chánh Thu (tỉnh Bến Tre) Ngô Tường Vy, xây dựng mã số vùng trồng là tiêu chuẩn cơ bản đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu nên các địa phương cần tuyên truyền cho người dân hiểu xây dựng mã số vùng trồng là điểm trọng yếu để có thể bán được sản phẩm.
Về vấn đề này, ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cũng khẳng định, khi chúng ta tạo được vùng nguyên liệu tốt thì chắc chắn DN sẽ có sự tin tưởng và đầu tư vào. Ông Thanh lấy ví dụ, hiện Trung tâm Khuyến nông quốc gia đang kết hợp với DN Vĩnh Hiệp làm vùng nguyên liệu cà phê để xuất khẩu sang EU.
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, để hoàn thành mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2022-2023, cả nước hình thành 5 vùng nguyên liệu đạt chuẩn, quy mô tập trung, với tổng diện tích khoảng 166.800ha, các tỉnh, thành phố cần phát triển cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến và thương mại sản phẩm cho các HTX, DN liên kết tiêu thụ; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kỹ thuật số từ sản xuất đến sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Các tỉnh, thành phố cũng cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có lợi nhuận cao, gắn với xây dựng vùng nguyên liệu cho nhà máy sơ chế, chế biến để đáp ứng nhu cầu của các nước nhập khẩu…

Theo Bộ NN&PTNT hiện các địa phương đang áp dụng phần mềm quản lý sản xuất vùng nguyên liệu có chứng chỉ và số hóa thông tin, cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đến nay, cả nước có khoảng 4.600 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 300.000ha, gồm trái cây, lúa, cà phê, tiêu, điều, gỗ… và 2.000 cơ sở đóng gói ở 50 tỉnh, thành phố. Việc xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với mã số vùng trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, giảm chi phí đầu vào, giảm tổn thất sau thu hoạch và tăng giá trị khi xuất khẩu.

Theo Đại đoàn kết

Trung Quốc ra văn kiện thúc đẩy toàn diện quá trình hồi sinh nông thôn

Trung Quốc vừa công bố một chính sách quan trọng được gọi là ‘văn kiện trung ương số 1’ cho năm 2023, nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy toàn diện sức sống nông thôn.

Một công nhân nông nghiệp chăm sóc mô hình trồng rau không cần đất tại quận Cù Châu, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Ảnh: Xinhua

Một công nhân nông nghiệp chăm sóc mô hình trồng rau không cần đất tại quận Cù Châu, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Ảnh: Xinhua

Theo đó, nhấn mạnh những nỗ lực chung của Đảng và toàn xã hội nhằm đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa nông thôn. Tài liệu giới thiệu 9 khía cạnh nhằm đạt được các mục tiêu bao gồm đảm bảo cung cấp/sản xuất nông nghiệp và tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, mở rộng các nhiệm vụ của năm ngoái, đồng thời cũng đưa ra những điểm nổi bật mới.

Theo văn kiện, cần không ngừng coi việc giải quyết vấn đề “nông nghiệp, nông thôn và nông dân” là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác của toàn Đảng, phát huy cao độ nỗ lực của toàn Đảng, toàn xã hội để thúc đẩy toàn diện công cuộc chấn hưng nông thôn, đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

“Cùng với sự phát triển nhanh chóng của những thay đổi toàn cầu với quy mô chưa từng thấy trong một thế kỷ, sự phát triển của Trung Quốc đã bước vào thời kỳ cùng tồn tại các cơ hội, rủi ro và thách thức chiến lược, với những yếu tố không chắc chắn và khó lường ngày càng gia tăng. Điều cực kỳ quan trọng là phải duy trì nền tảng của “nông nghiệp, nông thôn và nông dân” và không cho phép có bất kỳ sai sót nào”, tài liệu nêu rõ.

Li Guoxiang, nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết, việc nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn của văn kiện giống với kế hoạch phát triển sâu rộng được đưa ra trong báo cáo của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, trong đó chỉ ra rằng “những nhiệm vụ khó khăn và thách thức nhất mà chúng ta phải đối mặt trong việc xây dựng một Trung Quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt vẫn ở các vùng nông thôn của đất nước”.

“Trung Quốc phải đối mặt với một số thách thức nghiệt ngã trong quá trình phục hồi nông thôn, chẳng hạn như thiếu nhân tài và vấn đề già hóa dân số nông thôn. Văn kiện số 1 là động lực củng cố niềm tin và đảm bảo thể chế có thể huy động sức mạnh của Đảng và toàn xã hội hướng tới mục tiêu chung”, ông Li nói.

Đảm bảo an ninh lương thực

Theo ông Li, hầu hết các ưu tiên chính sách được liệt kê trong tài liệu trung ương số 1 năm nay là sự tiếp nối của năm ngoái, phản ánh mức độ thực dụng và hiệu quả cao, giúp các địa phương dễ dàng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công việc liên quan.

Tài liệu đã liệt kê chín khía cạnh công việc chính mà Trung Quốc sẽ thực hiện vào năm 2023 để thúc đẩy phục hồi nông thôn. Nhiệm vụ đầu tiên là đảm bảo nguồn cung ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp quan trọng cũng như sản xuất ổn định, phản ánh việc chính phủ tiếp tục chú trọng đến an ninh lương thực phù hợp với chiến lược dài hạn.

Cụ thể, theo hãng tin Tân Hoa Xã, Trung Quốc sẽ đảm bảo tổng sản lượng ngũ cốc đạt hơn 650 triệu tấn trong năm nay. Theo ông Li, tầm quan trọng của việc ổn định sản xuất nông nghiệp và đảm bảo nguồn cung lương thực đã được nâng lên thành “vị trí chiến lược chưa từng có” trong tài liệu số 1 của năm nay tương tự như năm ngoái, trong bối cảnh thiên tai ngày càng nhiều.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia, năm 2022 Trung Quốc sản xuất 687 triệu tấn ngũ cốc, tăng 3,68 triệu tấn so với năm 2021.

Các nhiệm vụ chính

Trong văn kiện trung ương số 1 năm nay, chính phủ cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ nhằm thúc đẩy sức sống của nông thôn, chẳng hạn như tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp và củng cố hỗ trợ khoa học, công nghệ và thiết bị nông nghiệp, điều mà các quan chức đã đề cập trong văn bản năm ngoái nhưng không nhấn mạnh điều đó một cách mạnh mẽ như năm nay.

Chiến lược phục hồi nông thôn đã được Bắc Kinh đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự kể từ Đại hội Đảng lần thứ 19 vào tháng 10 năm 2017. Chiến lược này nhằm giải quyết sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn và hiện đại hóa nền kinh tế nông thôn, bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đổi mới khoa học và công nghệ. Ảnh: ifpri

Chiến lược phục hồi nông thôn đã được Bắc Kinh đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự kể từ Đại hội Đảng lần thứ 19 vào tháng 10 năm 2017. Chiến lược này nhằm giải quyết sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn và hiện đại hóa nền kinh tế nông thôn, bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đổi mới khoa học và công nghệ. Ảnh: ifpri

Đặc biệt, chính phủ đang tập trung xây dựng một hệ thống đổi mới khoa học và công nghệ nông nghiệp với cấp bậc rõ ràng, phân công lao động/hợp tác và cạnh tranh vừa phải để thúc đẩy đột phá trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến.

Tài liệu cũng cho biết, Trung Quốc sẽ hỗ trợ xây dựng các phòng thí nghiệm quốc gia, trung tâm đổi mới sản xuất và các nền tảng khác trong lĩnh vực nông nghiệp, cũng như cải thiện cơ chế hỗ trợ ổn định cho nghiên cứu cơ bản về khoa học.

Theo các chuyên gia, tỷ trọng ngành công nghiệp sơ cấp của Trung Quốc sẽ giảm so với các ngành công nghiệp cấp hai và cấp ba, do đó ngành nông nghiệp phải được chuyển đổi và nâng cấp để trở nên hiệu quả, thông minh và tập trung hơn để đáp ứng xu hướng này.

Tian Yun, một nhà kinh tế ở Bắc Kinh cho rằng, việc mở rộng sản xuất của Trung Quốc cần dựa nhiều hơn vào việc cải thiện hàm lượng khoa học và công nghệ. Ông Yun lưu ý: “Cấu trúc dân số hoặc cơ cấu lực lượng lao động hiện tại của Trung Quốc xác định rằng hiện đại hóa nông nghiệp sẽ dựa nhiều hơn vào thiết bị máy móc để thay thế lực lượng lao động và công việc tốt được hỗ trợ bởi thông tin và trí tuệ để cải thiện năng suất và chất lượng thực phẩm”.

Bên cạnh đó, tài liệu cho biết Trung Quốc sẽ giữ mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn tình trạng bần cùng hóa quay trở lại quy mô lớn, đẩy nhanh việc xây dựng một cường quốc nông nghiệp, cũng như mở rộng các kênh để nông dân tăng thu nhập.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, quá trình hiện đại hóa nông thôn của Trung Quốc có những nét riêng thay vì mù quáng chạy theo khuôn mẫu của các nước phương Tây.

“Nền tảng của hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc là củng cố và cải thiện hệ thống vận hành nông thôn cơ bản, phát triển kinh tế tập thể nông thôn mới và thúc đẩy cải cách hệ thống đất đai nông thôn, trao cho nông dân quyền và lợi ích tài sản đầy đủ hơn, khác với tư nhân hóa quyền sở hữu đất đai ở phương Tây”, theo ông Li.

Nguồn: nongnghiep.vn

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Cần chuyển nhanh từ tiểu ngạch sang chính ngạch

Trung Quốc đang thực thi chủ trương đưa hoạt động thương mại vào chính quy, do đó, đòi hỏi nông sản Việt cần hướng đến xuất khẩu bền vững để giữ thị trường này.

“Hơn 90% dưa hấu Trung Quốc nhập khẩu có xuất xứ từ Việt Nam. Tuy nhiên, do chưa ký kết Nghị định thư, giá trị xuất khẩu của mặt hàng trái cây này chưa tương xứng với tiềm năng”, ông Tô Ngọc Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công Thương) – chia sẻ tại Hội nghị thúc đẩy giao thương nông sản, thủy sản Việt – Trung trong bối cảnh mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức sáng 14/2 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chế biến thủy sản xuất khẩu
Chế biến thủy sản xuất khẩu

Hiện Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất về hoa quả Việt Nam, chiếm tỷ trọng 45,38%. Trong đó, vải thiều chiếm tỷ trọng 90% lượng xuất khẩu ra nước ngoài, thanh long chiếm tỷ trọng hơn 80%.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã hoàn thiện hệ thống pháp luật, thông qua việc 2 lần sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, đồng thời ban hành Lệnh 248, 249 vào năm 2021 và Lệnh 259 năm 2022.

Đồng thời, Trung Quốc đã liên tục tăng cường thực thi pháp luật khi chủ trương đưa hoạt động thương mại đi vào chính quy, nền nếp và tăng cường giám sát, thực hiện nghiêm các quy định. “Không chỉ gia tăng giá trị xuất khẩu, chúng ta cần phải hướng đến xuất khẩu bền vững, và tìm cách giữ được đối tác quan trọng này”, lãnh đạo Vụ Thị trường châu Á – châu Phi nói.

Cũng theo ông Tô Ngọc Sơn, trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, quan hệ hợp tác kinh tế với tỉnh Quảng Tây, nơi chiếm đến 95% kim ngạch thương mại biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc. Do đó, ông Tô Ngọc Sơn cho rằng cần tăng cường thực thi chính sách với tỉnh này nói riêng. Đồng thời, cần đẩy mạnh xuất khẩu từ tiểu ngạch sang chính ngạch.

ông Tô Ngọc Sơn
Ông Tô Ngọc Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công Thương) phát biểu tại Hội nghị

Hiện Lạng Sơn duy trì thông quan hàng hóa tại 5 cửa khẩu gồm: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma, Cốc Nam, Ga Đồng Đăng, ông Hồ Tiến Thiệu – Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn – chia sẻ, từ ngày 8/1/2023, cùng với việc thực hiện điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch của Trung Quốc, các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu theo phương thức truyền thống tại một số cửa khẩu đã dần được khôi phục. Lượng xe thông quan xuất nhập khẩu trong tháng 1/2023 đạt khoảng 1.000 xe/ngày; kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh trong tháng 1/2023 tăng 108,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, mặt hàng nông sản, trái cây xuất khẩu của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 80% tổng giá trị kim ngạch hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu vẫn gặp một số vướng mắc như: Số lượng sản phẩm trái cây nhiệt đới của Việt Nam xuất khẩu còn hạn chế so với tiềm năng sản xuất; một số loại sản phẩm nông sản, thủy sản của Việt Nam đang phải chịu sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng, giá cả, thương hiệu, hình thức phân phối từ các nước khác có nguồn cung tương tự.

Mặt khác, công tác xây dựng, đăng ký thương hiệu tại Trung Quốc cho các sản phẩm nông sản, thủy sản của Việt Nam chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Hình thức phân phối các sản phẩm nông, thủy sản của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc vẫn chủ yếu thông qua kênh thương mại truyền thống, chưa tận dụng và phát huy được kênh thương mại điện tử.

Ngoài ra, những khó khăn về cơ sở hạ tầng tại các khu vực cửa khẩu, các dịch vụ logistics nói chung và Lạng Sơn nói riêng còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Một số quy định về phương thức giao nhận hàng hóa với Trung Quốc như cắt nối moóc, xét nghiệm Covid-19… còn ảnh hưởng đến năng lực, chi phí thông quan.

Do đó, cùng với kiến nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng vùng biên giới, ông Hồ Tiến Thiệu cũng đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường trao đổi, đàm phán với Tổng cục Hải quan Trung Quốc, sớm ký kết Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với các loại hoa quả còn lại để giảm bớt các thủ tục kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu; mở rộng danh mục các mặt hàng hoa quả, nông sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc.

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Cần nhanh chuyển từ tiểu ngạch sang chính ngạch
Toàn cảnh Hội nghị

Về phía Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho rằng, hai nước cần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo khâu kiểm dịch hàng nông sản tại ga đường sắt Đồng Đăng – Bằng Tường và ga đường sắt Lào Cai – Hà Khẩu. Đồng thời, tăng cường hợp tác, đầu tư kho lạnh, kho bảo quản hàng nông sản tại khu vực hai bên biên giới của mỗi nước.

Để thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thủy sản sang thị trường tỷ dân này, ông Tô Ngọc Sơn khuyến cáo các địa phương, cơ quan quản lý nên xây dựng chiến lược phát triển ngành, xây dựng thương hiệu song song với xây dựng vùng sản xuất, vùng nuôi trồng chuyên canh tập trung, quy mô lớn dựa theo tín hiệu thị trường.

Với doanh nghiệp, cần thường xuyên cập nhật và tuân thủ quy định về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, bao bì đóng gói, truy xuất nguồn gốc của thị trường Trung Quốc. Cùng với đó, doanh nghiệp phải chú trọng xây dựng thương hiệu, bảo vệ thương hiệu và nghiên cứu kỹ nhu cầu, xu thế phát triển của thị trường.

Các doanh nghiệp cần xây dựng đội ngũ nhân viên thông thạo thị trường, ngôn ngữ, tận dụng tuyến vận tải đường sắt liên vận Việt Nam – Trung Quốc và thúc đẩy khai thác thị trường thông qua hình thức thương mại điện tử.

“Việt Nam có lợi thế địa lý ở gần Trung Quốc và cần đẩy mạnh khai thác tối đa điều này”. Từ ngày 19/1/2023, ga Kép, huyện Lạng Giang, Bắc Giang đã được Bộ Giao thông vận tải cho phép tạm thời khai thác hoạt động liên vận quốc tế. Đây là điều được cho là sẽ giảm tải cho ga Gia Lâm, cũng như giúp nông sản Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Quốc”, ông Tô Ngọc Sơn cho biết thêm.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu quan trọng với nông sản, thủy sản Việt Nam. Bắt kịp và thích ứng với thị trường Trung Quốc sẽ giúp nông sản, thủy sản Việt không chỉ giữ được đối tác quan trọng này mà còn có chỗ đứng tại thị trường Trung Quốc.

Nguồn:Báo Công Thương